JP Snowflake - шаблон joomla Авто

Realizētas starptautiskas apmācības jaunatnes darbiniekiem

          

2.-9. oktobrī Rāmavas Depkina muižā Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs projektu programmas Erasmus+ ietvaros realizēja starptautiskās apmācības darbā ar jaunatni iesaistītajiem un jauniešu līderiem “Improving youth work at local level through cross-sectorial cooperation” jeb “Darba ar jaunatni uzlabošana veicinot vietēja mēroga starpinstitucionālo sadarbību”.

 

Starpinstitucionālās sadarbības pieeja pašvaldības darbā ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu kvalitatīvu jaunatnes politikas īstenošanu vietējā līmenī. Attīstot starpinstitucionālo sadarbību ieguvēji ir visi pašvaldībā strādājošie, kā arī iedzīvotāji, tajā skaitā jaunieši, jo ir iespējams nodrošināt saimnieciski pamatotu, caurskatāmu finansiālo darbību, radīt efektīvus, ikvienam pieejamus publiskos pakalpojumus, veidot saskaņotu reģionālo attīstību.

Lai veicinātu efektīvu starpinstitucionālo sadarbību pašvaldības līmenī ir svarīgi aicināt kopā vietējās administrācijas pārstāvjus, lēmumu pieņēmējus, politiķus un NVO sektora dalībniekus, lai tie varētu mācīties viens no otra pieredzes, dalīties savā skatījumā par vietējo realitāti un izstrādātu kopējus tālākās rīcības plānus.

Šim projektam tika pulcēti 32 dalībnieki, no sešām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Plolijas, Rumānijas, Turcijas un Itālijas - ar noteikumu, ka vairākums no vienas valsts dalībniekiem pārstāv vienas pašvaldības dažādas iestādes vai organizācijas, kas strādā ar jauniešiem, lai šīs vienas nedēļas laikā sasniegt maksimālu efektu, simulējot un analizējot dažādas situācijas, ar kurām ikdienā saskaras darbā ar jaunatni iesaistītās personas, caur to mācoties un izzinot būtiskākos faktorus, kas ikdienā traucē radīt sadarbībai atvērtu vidi starp institūcijām un organizācijām.

Apmācību programmu vadīja Marius Ulozas un Nerijus Miginis - pieredzējuši un starptautiski atpazīstami lektori no Lietuvas “Politikos tyrimų ir analizės institutas”.

Sākotnējais dalībnieku uzdevums bija nacionālās darba grupas ietvaros izzināt, noskaidrot un izprast savas pašvaldības esošo situāciju, reālās jauniešu vajadzības un apzināt galvenos  sadarbības izaicinājumus, kā arī dalīties veiksmes stāstos. Šī bija viena no vislaikietilpīgākajām projekta daļām, ņemot vērā to, ka visi projekta dalībnieki ar savu atšķirīgo skatījumu pārstāvēja dažādas nozares – jauniešu organizācijas, valsts nodarbinātības dienestus, pilsētas un vides plānošanas nozari, policiju, sporta aģentūru, jauniešu centrus, publiskos medijus, Sarkanā krusta organizāciju, tieslietas u.c.

Lai dzirdētu ieteikumus un meklētu risinājumus, kas piemēroti mūsu pašvaldībai - 6. oktobrī Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrā projekta ietvaros tika organizēta diskusija “Kā veicināt efektīvu starpinstitucionālo sadarbību darba ar jaunatni jomā vietējā mērogā?”. Kā īpašie viesi uzaicinājumam piedalīties diskusijā atsaucās Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Andis Damlics, Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļas vadītājs Vitolds Krieviņš un Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieks Māris Bomiņš.

Šeit apkopoti diskusijas dalībnieku nozīmīgākie ieteikumi, kā radīt novadu jauniešiem draudzīgāku un kā neliela pašvaldība var konkurēt ar blakus esošo Rīgu, lai pēc skolas beigšanas veicinātu jaunu cilvēku atgriešanos novadā:

Nodrošinot informācijas pieejamība par visām esošajām iespējām. Izveidojot un noturot saikni starp personu un pašvaldību.

Radot un veicinot aktīvu vidi un infrastruktūru visā novadā. Uzlabojot āra sporta aprīkojuma un sporta zāļu pieejamību, kā arī izveidojot veloceliņu tīklu un publisko

velosipēdu apmaiņas sistēmu.

Uzlabojot drošību.

Veicinot tūrismu un aktīvu mūžizglītību novadā.

Nodrošinot darbavietu un izglītības pakalpojumu pieejamību.

Izveidojot jaunatnes centru/telpu tīklu, info punktus un jaunatnes veselības kabinetu.

Veicinot ilgtermiņa projektus, kas palīdz jauniešiem attīstīt prasmes un apgūt darbam nepieciešamās iemaņas.

Sniedzot atbalstu un nodokļu atvieglojumus personīgā biznesa uzsākšanai.

Uzlabojot karjeras konsultāciju un valodu apmācību pieejamības iespējas.

Veicinot kultūras un mākslas tradīcijām bagātu vidi.

Uzlabojot institūciju un organizāciju darbību, padarot to pievilcīgāku un lietotājiem draudzīgāku, publiski atvērtāku. Izstrādājot un ieviešot pašvaldības iestāžu un organizāciju sadarbības stratēģiju.

 

Tāda pēc projekta dalībnieku domām izskatās jauniešiem un ikvienam iedzīvotājam draudzīga Pierīgas pašvaldība. Tādu mums visiem kopā, pieliekot mazliet vairāk pūles savstarpējas komunikācijas un sadarbības uzlabošanā, ir iespēja radīt un sasniegt. Diskusijas noslēgumā gatavību sadarbībai apliecināja ikviens klātesošais, daloties sekojošās pārdomās:

 Sadarbības veicināšanā pats svarīgākais ir komunikācija.

Lai sasniegtu kopīgo mērķi ir svarīgi izprast katra atsevišķā spēlētāja uzdevumu.

Arī veicot katram savu uzdevumu ir iespējams sasniegt kopīgu mērķi, ja ikviens apzinās savus un citu atšķirīgos pienākumus, kas tiek veikti kopējā mērķa īstenošanā.

Izrādi iniciatīvu, ja esi atvērts sadarbībai! Nesēdi un negaidi, sper soli pirmais!

Strādājot vienatnē lietas notiek ātrāk, taču strādājot kopā mēs varam sasniegt daudz vairāk!

Diskusija Jaunatnes iniciatīvu centrā, "spēka prāta vērta", dažādās simulācijas un to analizēšana dalībnieku vidū tika atzītas par visefektīvākajām metodēm, kas palīdzēja veicināt izpratni par citu jaunatnes jomas darbinieku lomām, mērķiem un uzdevumiem, kā arī palīdzēja radīt sadarbībai atvērtu vidi visa projekta laikā.

Projekta mērķis - attīstīt projekta dalībnieku kompetences (attieksmi, prasmi un zināšanas) un sniegt nepieciešamos instrumentus jaunatnes darbiniekiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem speciālistiem, radot sadarbības struktūras, kas piemērotas to reālajai vietēja mēroga darba videi - tika sasniegts pilnā apmērā.

Kā ciema kukuli katra nacionālā komanda no šī projekta mājās aizveda ieteikumus, idejas un reālus risinājumus starpinstitucionālās sadarbības veicināšanai savā pašvaldībā, un vairākas komandas savās pašvaldībās ir organizējušas tikšanās ar vietēja mēroga autoritātēm, lai dalītos savā pieredzē ar projekta laikā iegūtajām zināšanām. 

Pēc šīs veiksmīgās pieredzes jau nākošā gada sākumā Jaunatnes iniciatīvu centrs plāno jaunu sadarbību ar “Politikos tyrimų ir analizės institutas”, lai sniegtu aizvien jaunas iespējas jauniešiem un turpinātu celt jaunatnes darba kvalitāti novadā.

Projekta koordinators, Santa Auziņa - Stucere.