JP Snowflake - шаблон joomla Авто

Noslēdzies 2022. gada projekta “PUMPURS” ietvaros organizētā jauniešu iniciatīvu projektu konkurss „PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS” Ķekavas novadā

 

2022. gada 25. aprīlī noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšana uz Eiropas savienības fondu programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts 8.3.4.0/16/l/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PUMPURS”) ietvaros organizēto jauniešu iniciatīvu konkursu darbā ar jaunatni iesaistītām biedrībām, organizācijām un nodibinājumiem. Pēc projektu konkursa pieteikumu saņemšanas projekta vērtēšanas komisija ir izvērtējusi saņemtos iesniegumus un ir ticis pieņemts lēmums par projekta rezultātiem.

Projektā piedalījās 3 biedrības, no kurām tiek apstiprināti 2 projekti – biedrības “Justies labi” projekts “Saki “JĀ” savai nākotnei” un biedrības “Rites Attīstība” projekts “Savienojums bez tīkla Vol.2”.

Biedrības “Justies labi” projekts “Saki “JĀ” savai nākotnei” plānots ar norises laiku no 2022. gada jūnija līdz decembra nogalei un norisināsies Ķekavā. Attiecīgā projekta mērķis ir motivēt jauniešus apzināties savas ikdienas izvēles, lai veicinātu atbildības uzņemšanos par savu dzīvi un izvēlēm. Kā galvenās aktivitātes tiek plānots pārgājiens dabā un trīs dienu darbs grupā ar mērķi veicināt personības pilnveidi caur diskusijām, spēlēm, darbiem grupās, veicot pašrefleksijas uzdevumus, kā arī analizējot situācijas, savu attieksmi pret tām un rīcību tajās, tāpat caur sportiskām aktivitātēm ļaut jauniešiem apzināties savu atbildību veicot ikdienas izvēles – radīt instrumentus sevis motivācijas paaugstināšanai un noturēšanai. Kā sasniedzamais rezultāts ir plānots, ka jaunietis ir apzinājies savus “kādēļ” viņam zūd motivācija un viņš ir gatavs par to uzņemties atbildību – atrast savus “kādēļ” turpināt mācības un pabeigt skolu, kā arī projekta laikā tiks izstrādātas praktiskas metodes, kuras viņš var pielietot savā ikdienā, lai atjaunotu un uzturētu savu motivāciju.

Savukārt biedrības “Rites Attīstībai” projekts “Savienojums bez tīkla Vol.2” plānots ar norises laiku no 2022. gada augusta līdz 2023. gada jūnija otrajai pusei un norisināsies Baldonē. Projekta “Savienojums bez tīkla Vol.2” mērķis – atjaunot pandēmijas laikā zaudēto cilvēcisko kontaktu, pilnveidot skolēnu spēju sadarboties komandā, kā arī dot iemaņas un zināšanas par vērtībās balstītu līderību. Projekta laikā, katrai klasei individuāli tiks izveidoti 6 piedzīvojumu un saliedēšanas pasākumi. Pasākumu galvenais mērķis ir palīdzēt jauniešiem apzināties savu lomu kolektīvā, savas vērtības, savas stiprās puses, kā arī stiprināt draudzības saites un sarunas. Šo saliedēšanas pasākumu laikā jauniešiem būs iespēja apgūt:

- mani komunikācijas stili, mana loma grupā, komandā, klasē, nevardarbīga komunikācija;

- mana un apkārtējo klases biedru motivācija, manas stiprās puses, manas vērtības;

- līderības stili, un kāda veida līderis esmu es pats/pati, sadarbības un iekļaušanas veidi;

- āra dzīves iemaņas;

- radošās domāšanas tehnikas;

- atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana;

- spēja reflektēt par paveikto un spēja rast risinājumus.

Ar šiem pasākumiem biedrības mērķis ir panākt saliedētu, iekļaujošu un atbalstošu klasi, kas var dot motivāciju nākt uz skolu.

 

Sīkāku informāciju par projektu īstenošanu, iespējām pieteikt jauniešu dalību projektā u.c. informāciju ir iespējams uzzināt, sekojot līdzi @jickekava, kā arī projektus iesniegušo biedrību sociālo tīklu platformām, kā arī, rakstot Ķekavas novada jaunatnes jomas darbiniekiem uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

JIC darba laiks septembrī

Sākoties jaunajam mācību gadam, esam veikuši izmaiņas Jaunu ideju centra apmeklējuma laikos!

Ar izmaiņām vari iepazīties infografikā

 

 

Izsludināts PUMPURS iniciatīvu konkurss biedrībām

 

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

 

 

Ķekavas novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2022.gada 18. marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta "PuMPuRS" ietvaros.

Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

"PuMPuRS" projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa - vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta "PuMPuRS" līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).

Projekti iesniedzami līdz 2022. gada 25. aprīlim.                                

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz 2022. gada 25. maijam.
Plānotais projekta uzsākšanas laiks - no 01.06.2022. līdz 31.12.2022., projekta ilgums no 3 līdz 12 mēnešiem (
ne vēlāk kā 31.08.2023.).

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Projektus var iesniegt:

  • personīgi  Ķekavas novada pašvaldības pastkastītē Gaismas ielā 19,k-9 (aploksnē, adresētu Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes tūrisma un jaunatnes darba koordinatorei),
  • pasta sūtījumā, adresējot “Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes tūrisma un jaunatnes darba koordinatorei, Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123”,
  • elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 Papildu informācija:

  Elīna Diskača, jaunatnes jomas koordinatore                            
Tālrunis: 25694228            
E-pasts:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.               

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

  

 

 

  • Dokumenti

Atklāta projektu konkursa „PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS” nolikums

 

 

Projekta iesnieguma veidlapa

Sadarbības partneru apliecinājums par dalību projekta īstenošanā

Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem

Vērtēšanas kritēriji

 

Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskām vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”

 

  • Informatīvie materiāli

 

Informatīvais materiāls jaunatnes iniciatīvas projektu īstenotājiem

Infografika “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski”

Video par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursiem

Kas jāņem vērā gatavojot projektu?

 

Februāra aktivitātes jauniešu telpā

Iepazīsties ar februārī plānotajām aktivitātēm, piefiksē datumus un nāc ciemos! Atceries, ka katrai aktivitātei, tāpat kā vienkārši JIC apmeklējumam, jāpiesakās atsevišķi - katras aktivitātes pieteikuma anketu meklē, aktivitātei tuvojoties - tās būs atrodamas JIC sociālo tīklu platformās, @jickekava Instagram un "Ķekavas novads - jauniešiem" Facebook. 

Ķekavas novada īstenotā projekta “Idejas ceļ gaisā!” pašpārvalžu konsultantu seminārs jau februāra sākumā

Nākamnedēļ, 4. februārī, norisināsies pirmā no projekta “Idejas ceļ gaisā!” aktivitātēm – atbalsta seminārs pašpārvalžu konsultantiem un citām novada darbā ar jaunatni iesaistītām personām.

Semināra mērķis ir atbalstīt novada skolu pašpārvaldes, sniedzot pašpārvalžu konsultantiem nepieciešamās kompetences, kā arī veicināt sadarbību pašpārvalžu starpā un novada līmenī. Dienas laikā konsultanti atsvaidzinās zināšanas par jauniešu līdzdalību, pašpārvaldes darbību, funkcijām, akreditāciju un darba plānošanu, kā arī dalīsies savstarpējā pieredzē un iepazīsies ar vairākiem pašpārvaldes jauniešu pieredzes stāstiem.

Šī aktivitāte ir pirmā no 7 aktivitātēm, kas visa projekta laikā iesaista gan pašpārvalžu konsultantus, gan pašus pašpārvaldes dalībniekus aktīvā izaugsmes un sadarbības procesā, strādājot pie savām iniciatīvām, radoši izvērtējot apgūto un atbalstot pašpārvaldes darba veiksmīgu atsākšanos pēc vasaras jaunajā mācību gadā.

Projekta mērķi ir:

- Atbalstīt novada skolu pašpārvaldes, sniedzot gan pašpārvalžu konsultantiem, gan pašpārvalžu dalībniekiem nepieciešamās prasmes un zināšanas efektīvākai dalībai pašpārvaldē atbilstoši katras skolas vajadzībām;

- Veicināt pašpārvalžu sadarbību, radot iespējas pašpārvaldēm kontaktēties savā starpā, dalīties pieredzē un idejās un sadarboties.

Projekts "Idejas ceļ gaisā!" īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.

Vairāk rakstu...