JP Snowflake - шаблон joomla Авто

Noslēdzies projekta “PUMPURS” ietvaros organizētais jauniešu iniciatīvu projektu konkurss „PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS” Ķekavas novadā

2021. gada 21. maijā noslēdzās Eiropas savienības fondu programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts 8.3.4.0/16/l/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PUMPURS”) ietvaros organizētais jauniešu iniciatīvu konkurss darbā ar jaunatni iesaistītām biedrībām, organizācijām un nodibinājumiem. Pēc pieteikumu saņemšanas projekta vērtēšanas komisija 5 pašvaldības speciālistu sastāvā ir izvērtējusi saņemtos iesniegumus un ir pieņemts lēmums par projekta rezultātiem.

Projektā piedalījās 4 biedrības, no kurām tiek apstiprināti 2 projekti – biedrības “Mākslas labsajūta” projekts “Augam radoši” un biedrības “InLaat” projekts “I.AM.I.”.

Biedrības “Mākslas labsajūta” projekts “Augam radoši” plānots ar norises laiku no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada maijam un norisināsies Katlakalnā. Projekta “AUGAM RADOŠI” mērķis ir attīstīt jauniešu sociālās un kvalitatīvas pašvadības prasmes, veicināt viņu pozitīvu pašvērtējumu, iekšējās izaugsmes un emocionālās inteliģences prasmju paaugstināšanos. Kā galvenās projekta aktivitātes ir divi izaugsmes nodarbību cikli, kuros katrā plānotas 2 individuālas izaugsmes nodarbības ar katru jaunieti un 8 izaugsmes nodarbības grupā (t.sk., ekskursija uz mākslas muzeju vai objektu dabā ar plenēru, atkarībā no laika apstākļiem). Izaugsmes grupas darba forma ir plānota kā slēgta grupa, un jauni dalībnieki netiks uzņemti, lai saglabātu drošu, uzticamu un empātisku vidi un radītu paliekošu ietekmi uz jauniešu izaugsmi ilgtermiņā. Plānots, ka izaugsmes nodarbību cikla laikā jaunieši caur neformālās izglītības metodēm un uz mākslu balstītām aktivitātēm paaugstinās savas sociālās prasmes, spēju uz kvalitatīvu pašorganizāciju un piedzīvos pozitīvu vērtējumu grupas ietvaros, kas veicinās iekšējo izaugsmi un pozitīva, adekvāta pašvērtējuma veidošanos, nākotnē pozitīvi ietekmējot jauniešu aktīvu un apzinātu līdzdalību savā ikdienas dzīvē, sabiedrībā un ģimenē.

 

Biedrības “InLaat” projekts “I.AM.I.” plānots ar norises laiku no 2021. gada jūlija līdz 2021. gada oktobrim un norisināsies Daugmalē. Projekta “I.am.I” mērķis - veicināt mērķa grupas jauniešu personības izaugsmi, palielinātu jauniešu motivāciju turpināt formālo izglītību un sniegt emocionālo atbalstu, lai stiprinātu jauniešu mentālo veselību, mazinātu attālināto mācību negatīvo ietekmi un novērstu priekšlaicīgus mācību pārtraukšanas riskus.

Projekta laikā paredzētas 5 galvenās aktivitātes, kurās, izmantojot neformālās un netradicionālās mācību metodes, tiks veicināta mērķa grupas jauniešu spēja darboties komandā, atklājot arī savas personības unikalitāti un talantus, attīstītas prasmes savstarpējā komunikācijā un sevis prezentācijā. Projekta laikā tiks sniegts emocināls atbalsts mentālās veselības stiprināšanai un meklēti individuāli risinājumi pandēmijas izraisītās situācijas izaicinājumu pārvarēšanā - “Es un komanda”, “Es un nauda”, “Es un mans ķermenis”, “Es un cilvēki man apkārt”, “Es un panākumu atslēga”.

Projekta rezultātā, darbojoties grupās un komandā, jaunieši iegūs praktiski pielietojamas zināšanas dažādās dzīves jomās, kas ļaus pilnveidot savas komunikāciju prasmes, mācīties izmantot savus resursus un zināšanas, lai pārvarētu dzīves izaicinājumus un krīzes, kā rezultātā gūs pārliecību par savām spējām, talantiem un veidos izpratni par personīgo mērķu sasaisti ar izglītību, stiprinās ticību sev un veidos vēlmi būt aktīviem.

 

Sīkāku informāciju par projektu īstenošanu, iespējām pieteikt jauniešu dalību projektā u.c iespējams uzzināt, sekojot līdzi @jickekava, kā arī projektus iesniegušo biedrību sociālo tīklu platformām, kā arī, rakstot Ķekavas novada jaunatnes lietu speciālistei uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.