JP Snowflake - шаблон joomla Авто

Intervija portālam Latviesi.com

Noskaties interviju šeit!

Tikāmies ar portāla Latviesi.com žurnālisti Līvu Karlsoni, lai pārrunātu, kā darbā ar jaunatni piesaistām jauniešus Ķekavas novadā, parunājām par līdzdalību, pilsonisko aktivitāti, patriotismu un galvenajām dzīves vērtībām.

 

Noslēdzies projekta “PUMPURS” ietvaros organizētais jauniešu iniciatīvu projektu konkurss „PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS” Ķekavas novadā

2021. gada 21. maijā noslēdzās Eiropas savienības fondu programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts 8.3.4.0/16/l/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PUMPURS”) ietvaros organizētais jauniešu iniciatīvu konkurss darbā ar jaunatni iesaistītām biedrībām, organizācijām un nodibinājumiem. Pēc pieteikumu saņemšanas projekta vērtēšanas komisija 5 pašvaldības speciālistu sastāvā ir izvērtējusi saņemtos iesniegumus un ir pieņemts lēmums par projekta rezultātiem.

Projektā piedalījās 4 biedrības, no kurām tiek apstiprināti 2 projekti – biedrības “Mākslas labsajūta” projekts “Augam radoši” un biedrības “InLaat” projekts “I.AM.I.”.

Biedrības “Mākslas labsajūta” projekts “Augam radoši” plānots ar norises laiku no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada maijam un norisināsies Katlakalnā. Projekta “AUGAM RADOŠI” mērķis ir attīstīt jauniešu sociālās un kvalitatīvas pašvadības prasmes, veicināt viņu pozitīvu pašvērtējumu, iekšējās izaugsmes un emocionālās inteliģences prasmju paaugstināšanos. Kā galvenās projekta aktivitātes ir divi izaugsmes nodarbību cikli, kuros katrā plānotas 2 individuālas izaugsmes nodarbības ar katru jaunieti un 8 izaugsmes nodarbības grupā (t.sk., ekskursija uz mākslas muzeju vai objektu dabā ar plenēru, atkarībā no laika apstākļiem). Izaugsmes grupas darba forma ir plānota kā slēgta grupa, un jauni dalībnieki netiks uzņemti, lai saglabātu drošu, uzticamu un empātisku vidi un radītu paliekošu ietekmi uz jauniešu izaugsmi ilgtermiņā. Plānots, ka izaugsmes nodarbību cikla laikā jaunieši caur neformālās izglītības metodēm un uz mākslu balstītām aktivitātēm paaugstinās savas sociālās prasmes, spēju uz kvalitatīvu pašorganizāciju un piedzīvos pozitīvu vērtējumu grupas ietvaros, kas veicinās iekšējo izaugsmi un pozitīva, adekvāta pašvērtējuma veidošanos, nākotnē pozitīvi ietekmējot jauniešu aktīvu un apzinātu līdzdalību savā ikdienas dzīvē, sabiedrībā un ģimenē.

 

Biedrības “InLaat” projekts “I.AM.I.” plānots ar norises laiku no 2021. gada jūlija līdz 2021. gada oktobrim un norisināsies Daugmalē. Projekta “I.am.I” mērķis - veicināt mērķa grupas jauniešu personības izaugsmi, palielinātu jauniešu motivāciju turpināt formālo izglītību un sniegt emocionālo atbalstu, lai stiprinātu jauniešu mentālo veselību, mazinātu attālināto mācību negatīvo ietekmi un novērstu priekšlaicīgus mācību pārtraukšanas riskus.

Projekta laikā paredzētas 5 galvenās aktivitātes, kurās, izmantojot neformālās un netradicionālās mācību metodes, tiks veicināta mērķa grupas jauniešu spēja darboties komandā, atklājot arī savas personības unikalitāti un talantus, attīstītas prasmes savstarpējā komunikācijā un sevis prezentācijā. Projekta laikā tiks sniegts emocināls atbalsts mentālās veselības stiprināšanai un meklēti individuāli risinājumi pandēmijas izraisītās situācijas izaicinājumu pārvarēšanā - “Es un komanda”, “Es un nauda”, “Es un mans ķermenis”, “Es un cilvēki man apkārt”, “Es un panākumu atslēga”.

Projekta rezultātā, darbojoties grupās un komandā, jaunieši iegūs praktiski pielietojamas zināšanas dažādās dzīves jomās, kas ļaus pilnveidot savas komunikāciju prasmes, mācīties izmantot savus resursus un zināšanas, lai pārvarētu dzīves izaicinājumus un krīzes, kā rezultātā gūs pārliecību par savām spējām, talantiem un veidos izpratni par personīgo mērķu sasaisti ar izglītību, stiprinās ticību sev un veidos vēlmi būt aktīviem.

 

Sīkāku informāciju par projektu īstenošanu, iespējām pieteikt jauniešu dalību projektā u.c iespējams uzzināt, sekojot līdzi @jickekava, kā arī projektus iesniegušo biedrību sociālo tīklu platformām, kā arī, rakstot Ķekavas novada jaunatnes lietu speciālistei uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Izsludinām PUMPURS jauniešu iniciatīvu projektu konkursu!

 

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

 

 

Ķekavas novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021. gada aprīļa iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta "PuMPuRS" ietvaros.

Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

"PuMPuRS" projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa - vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta "PuMPuRS" līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).

Projekti iesniedzami līdz 2021. gada 20. maijam.                                  

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz  2021. gada 1. jūnijam. Plānotais projekta uzsākšanas laiks - no 01.07.2021. līdz 31.12.2021., projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Projektus var iesniegt:

  • personīgi  Ķekavas novada pašvaldības pastkastītē Gaismas ielā 19,k-9 (aploksnē, adresētu Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes tūrisma un jaunatnes darba koordinatorei),
  • pasta sūtījumā, adresējot “Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes tūrisma un jaunatnes darba koordinatorei, Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123”,
  • elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 Papildu informācijai un konsultācijām:        
Tālrunis: +371 26649477                
E-pasts:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (jaunatnes lietu speciāliste), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (tūrisma un jaunatnes darba koordinatore)                 

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

  

 

 

  • Dokumenti

Atklāta projektu konkursa „PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS” nolikums

 

 1. pielikums "Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai pašvaldībā"

2. pielikums "Projekta iesnieguma veidlapa"

3. pielikums "Sadarbības partneru apliecinājums par dalību projekta īstenošanā"

4. pielikums "Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem"

5. pielikums "Vērtēšanas kritēriji"

 

Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskām vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”

 

  • Informatīvie materiāli

 

Informatīvais materiāls jaunatnes iniciatīvas projektu īstenotājiem

Infografika “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski”

Video par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursiem

Kas jāņem vērā gatavojot projektu?

 

Uzsākta jauniešu aptauja

Uzsākot projektu "SA-DARBĪBA", šobrīd īstenojam Baldones novads un Ķekavas novads 13 līdz 25 gadus jauno jauniešu aptauju, lai noskaidrotu jauniešu vērtējumus par Baldones un Ķekavas novadu kā dzīves, darba un brīvā laika pavadīšanas vietu.

Šī jauniešu aptauja būs nozīmīgs resurss turpmākās darba ar jaunatni sistēmas pilnveidē. Jauniešu aptauju ir iespējas aizpildīt elektroniski - ej.uz/sadarbiba2020

Projektu "SA-DARBĪBA" īsteno Baldones novada dome sadarbībā ar Ķekavas novada domi Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam ietvaros.

 

Projekta mērķis ir izstrādāt pierādījumos balstītu un ilgtspējīgu jaunatnes politikas īstenošanas sistēmu administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotajā Ķekavas novadā.
Šī projekta ietvaros vēlamies analizēt esošo jaunatnes politikas īstenošanu Baldones un Ķekavas novados un izstrādāt jaunatnes politikas sistēmu jaunajam Ķekavas novadam, kas ietvertu gan jauniešu redzējumu, gan darbā ar jaunatni iesaistīto redzējumu par prioritārajiem darbības virzieniem. Veicot teritorijas kartēšanu un dokumentu analīzi, tiks apzināti esošie pašvaldības resursi darba ar jaunatni īstenošanai. Balstoties uz datu analīzi, vēlamies piedāvāt ilgtspējīgu modeli darba ar jaunatni īstenošanai, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus novada jauniešiem. Projekta rezultāti stiprinās dažādu institūciju sadarbību un lomu apzināšanos dažādās darba ar jaunatni īstenošanas situācijās. Pierādījumos balstītas jaunatnes politikas īstenošana sekmēs mērķtiecīgu resursu ieguldīšanu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Vairāk rakstu...